تحلیل نمودار روزانه دلار | usdIRR DAILY CHART ANALYSIS

تصویر بزرگتر

Resistance: 12000 -12,200
انتظار:
اصلاح از منطقه مقاومتی تا حوالی 11,000
ادامه مسیر از آن نقطه در دو سناریو:


۱-شکست ساپورت 11000 و ادامه نزول تا محدوده زرد رنگ مشخص شده(9,500 – 10,000)

۲-تثبیت در حوالی 10,800 – 11,000 سپس ادامه روند افزایشی