حتاید -تايد واتر خاورميانه 6آبان ماه/Tidewater 28OCTOBER

 

تصویر بزرگتر

حتاید پس از یک دوره رشد از زون حمایتی مشخص شده، به دومین محدوده ی قدرتمند حمایتی رسیده است. در صورت تثبیت در این محدوده،هدف مشخص شده به عنوان اولین تارگت قیمتی ، دور از انتظار نخواهد بود. دو نقطه به جهت اولین هدف و حدضرر به صورت پیشنهادی داخل چارت نمایان شده است.

سربلند و پیروز باشید.

آخرین خبر مرتبط با سهم:مجوز افزایش سرمایه 95% #حتاید از محل سود انباشته صادر شد