بیانیه Rothschild & Co در خصوص کریپتوکارنسی‌ها | Rothschild & Co’s statement on Cryptocurrencies

گروه سرمایه گذاری ROTHSCHILD & CO از بزرگان و پیشتازان عرصه سرمایه گذاری هستند.چندی پیش بنابر عادت به وبسایت https://rothschildandco.com سر زدم و در بخش Clarification (شفاف سازی) بیانیه ای منتشر شده که به وضوح در خصوص دیدگاه این گروه بزرگ سرمایه گذاری در خصوص کریپتوکارنسی‌ها توضیح می‌دهد.

بطور کلی ROTHSCHILD & CO یک بیانیه عمومی در خصوص عدم تمایل این گروه بزرگ سرمایه گذاری به راه اندازی جذب سرمایه برای فعالیت در زمینه کریپتو کارنسی صادر کرده است؛ دلیل آن هم عدم قانون گذاری شفاف در این حوزه مالی نام برده اند. نکته حائز اهمیت اشاره محکم این گروه به عدم ارتباط با هیچ گونه فرد یا گروه که به جذب سرمایه برای فعالیت در حوزه های غیرقانونی(غیر شفاف از لحاظ قانونی بودن) می‌کنند را ندارد( و نخواهند داشت).

دانلود بیانیه : https://www.rothschildandco.com/en/newsroom/documents/EN_RCO_2018_Notice_about_cryptocurrencies.pdf

گروه های بزرگ سرمایه گذاری بدلیل نوع تاثیرگذاری آنها در هر مارکت بطور معمول تمایلی از فعالیت در بازارهای مالی نوپا و کوچک از خود نشان نمی‌دهند و یا این کار را به شکلی انجام می‌دهند تا بزرگی اسم آنها بر این نوع مارکت ها اثرگذار نباشد.