تحلیل روند بیتکوین ۴آذرماه | BTC DAILY CHART 25November

Original size

English/analyze:A month ago/october26 some important zones was specified on btc chart in the direction of price. As stated in the chart, the price could not cross the specified price zone (9250-9600) and stabilize, And after showing some reactions to the resistance, the downtrend began

Now, after breaking the support-zone which you can see in the latest chart, I will take a look at the current Bitcoin chart.

Bitcoin, after a bullish cycle and crossing the Resistance (5800), was able to grow around 13500-12500; After that we can see a bearish channel as specified in the new chart (in this post).
as you can see the price of btc is at the bottom of the channel.With assuming that the price trend continues in this channel, we can expect a uptrend to the 8000-8200$.

After that I expect a side-way movment for a while and then the uptrend will begins sharply.

Have a good trade ♥


فارسی/آنالیز: ۳۰ روز قبل/یکماه پیش در ۴آبان ماه ، مناطقی مهم و تاثیرگذار در جهت حرکتی بیتکوین بر روی چارت منتشر شده، مشخص شد. همانطور که در چارت منتشر شده مشخص شده بود، قیمت نتوانست از زون مقاومتی محدوده ی ۹۲۵۰ – ۹۶۰۰ عبور کند. و پس مقاومت در این زون روند نزولی شکل گرفت.
حال پس از شکسته شدن محدوده ی مقاومتی مشخص شده در چارت ۴آبان، نگاهی به چارت بیتکوین در وضعیت فعلی می پردازیم.

توضیحات:بیتکوین پس از یک دوره ی رشد و عبور از سدمقاومتی زون قیمتی ۵۸۰۰ ، توانست تا حوالی ۱۲۵۰۰-۱۳۵۰۰ رشد کند. پس از آن شاهد تشکیل یک کانال نزولی بودیم. در زمان انتشار این مطلب و همانطور که در چارت آنالیز شده آمده است ، قیمت در کف کانال قیمتی قرار دارد.با فرض ادامه نوسان قیمت در همین کانال انتظار یک رشد تا محدوده ی ۸۰۰۰-۸۲۰۰ داریم.پس از آن انتظار می رود در یک بازه زمانی قیمت در یک کانال قیمتی خنثی به حرکت خود ادامه دهد و پس از آن رشد شارپ خود را شروع کند.در زمان شروع آن حرکت، چارت مربوطه آپدیت خواهد شد.

پایدار و پرسود باشید ♥